vasárnap 19. május 2024

Kórházunk házirendje

A Házirend hatálya kiterjed a Betegápoló Irgalmas Rend Budai Irgalmasrendi Kórház (továbbiakban: Kórház) betegeire, azok hozzátartozóira, a Kórház munkatársaira, valamint a Kórház területén bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre. Tájékoztatjuk, hogy betegeink az általános beleegyező nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a Házirend ismeretének tényét és annak elfogadását, így a későbbiekben esetleges jogviták során nem lehet hivatkozási alap a házirend ismeretének hiánya.

A Kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége és betegeink nyugalma érdekében a Házirendben foglalt szabályokat kérjük, tartsa be! Ezzel az orvosok, és az ápoló személyzet munkáját segíti. Tájékoztatjuk, hogy az osztályokon kihelyezett Betegjogi tájékoztatóból megismerheti az egészségügyi törvény által biztosított jogait. Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Kórházban a Betegápoló Irgalmas Rend szabályai szerint Kollegiális Vezetés működik, melynek tagjai a kórházi igazgató  az orvosigazgató és az ápolási igazgató. Tájékoztatjuk, hogy a Kórházban orvosi, szakdolgozói munkakörre képző iskolák hallgatói szakmai gyakorlatukat töltik, melynek keretében részt vesznek az Ön gyógyításában és ápolásában. A hallgatók tevékenységüket szakorvosok, szakápolók és intézeti szakoktatók irányításával végzik. A beteg jogainak messzemenő elismerése mellett intézményünkben elvárjuk az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok betartását és az intézményi rend tiszteletben tartását.

 

 I. Betegek kötelezettségei:

 1. A házirendben foglaltakat betartani.
 2. Más betegek jogait tiszteletben tartani.
 3. Az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani.
 4. Az osztály napirendjét betartani, vizitek, gyógykezelések alkalmával a kórteremben tartózkodni.
 5. Amennyiben átmenetileg elhagyja az osztályt, (pl. vizsgálat miatt, büfé stb.), azt mindig jeleznie kell a szolgálatban levő ápolószemélyzetnek/ kezelő vagy ügyeletes orvosnak.
 6. A Kórház tisztaságát és csendjét megőrizni.
 7. A Kórház felszerelését, berendezéseit rendeltetésszerűen használni.
 8. A Kórház egészségügyi dolgozóival állapota, képességei és ismeretei szerint együttműködni.
 9. Személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 10. Esetleges fertőző betegsége tényéről tájékoztatást adni.
 11. A kórismeret megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, esetleges allergiájáról kezelőorvosát tájékoztatni.
 12. A Kórházban a gyógykezelésével kapcsolatos orvosi rendelkezéseket betartani.
 13. Az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatairól tájékoztatást adni.
 14. A jogszabály és a kórházi térítési szabályzat által előírt térítési díjat megfizetni.

 II. Felvétel:

 1. A felvételhez szükséges iratok: orvosi beutaló, személyi igazolvány, TAJ kártya, előző vizsgálati leletei (kórházi zárójelentések), otthonában használt gyógyszereinek listája.
 2. A legszükségesebb személyes használati tárgyak: hálóruha, pizsama, vagy szabadidőruha, papucs, köntös, tisztálkodási eszközök, WC papír, evőeszköz, pohár. Magával hozott gyógyszereit érkezésekor adja át az osztályos nővérnek, és távozás előtt kérje vissza.

 III. Intézményi tartózkodás

 1. Kérjük, ne hozzon magával: ékszert, egyéb értéktárgyakat, nagyobb pénzösszeget, alkoholos italokat.
 2. Kórházi viselet: Az ajánlott viselet a pizsama/hálóing vagy szabadidőruha. A saját hálóruha viseléséhez kérjük, gondoskodjanak a beszennyeződött saját textília/ruhanemű otthoni tisztításáról. Kérjük beteginket, hogy a hálóruha alatt viseljenek alsóneműt, kórtermen kívül pedig, viseljen köntöst vagy pongyolát.
 3. A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket, ha van rá mód, küldjék haza. A beteg saját felelősségére a ruházat, a kórteremben, található szekrényben elhelyezhető.
 4. Értéktárgyak kezelése: A betegek értéktárgyakat, készpénzüket csak saját felelősségükre tarthatnak maguknál. Az értékeket az osztály főnövérénél tudja letétbe helyezni, aki erről átvételi elismervényt állít ki . Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem tud felelősséget vállalni! Befekvéskor az osztályon tájékoztatást kap az érték kezelésről.
 5. Napirend: A betegek napirendje osztályonként eltérően alakul. Felvételkor tájékoztatást kap az adott osztály működési rendjéről.
 6. Vizit: Az orvosi vizitek és a nagy vizit alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást.
 7. Ön és betegtársai nyugalma érdekében kérjük tiszteletben tartani az esti 22 órai lámpaoltást.
 8. Amennyiben a kezelés során bármilyen ok miatt (pl. halaszthatatlan ügyintézés) el kell hagynia a Kórházat, ehhez minden esetben szükséges a betegbiztonság érdekében a kezelő orvosa vagy az ügyeletes orvos írásos engedélye.
 9. Este 20 óra után az osztályokat elhagyni nem lehet.
 10. Ha segítségre van szüksége, a betegágynál elhelyezett nővérhívóval tudja értesíteni az ápolót.
 11. Tájékoztatjuk betegeinket, hogy Kórház osztályain gépi takarítás is folyik, amely fokozatosan balesetveszélyes művelet. Kérjük, hogy a gép takarítás ideje alatt lehetőleg a kórtermekben tartózkodjanak. A folyosókra lépve figyeljenek a gépi takarító tevékenységre.

 IV. Étkezés:

 1. Az étkezések biztosítása az érkezési nap ebédjétől a távozási nap reggelijéig terjed.
 2. Kórházunk, az orvosi előírásoknak megfelelő diétás étkezést biztosít az ápolás részeként.
 3. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak vagy kezelő orvosának jelezze, ők gondoskodnak arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt.
 4. A betegek étkezése a kiírt időben a kijelölt étkezőhelyen vagy a kórteremben történik.
 5. Az élelmezés-biztonsági előírások figyelembevételével a tálalást követő két órán túl az ebéd nem fogyasztható, a szobából a maradékot, vagy az el nem fogyasztott ebédet elviszik.
 6. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre.
 7. Élelmiszert kisebb mennyiségben, névvel, a kórterem és az ágyszám megjelölésével illetve az elhelyezés dátumával ellátva a betegek számára biztosított hűtőszekrényben lehet tárolni. (A név és dátum nélküli élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek.)

 V. Dohányzás, szeszesital fogyasztás:

 1. A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében a kórház területén, beleértve az udvart és a bejárati kapu 5 méteren belüli körzetét, TILOS a dohányzás!
 2. Szeszesitalt behozni és fogyasztani tilos!

 VI. Televízió nézés, rádióhallgatás:

 1. A betegek az osztályok társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül.
 2. A folyosórészeken elhelyezett TV készülék délelőtti órákban, a csendes pihenő alatt és látogatási időben nem használhatóak.
 3. A késő délutáni, esti műsoridő alatti TV-használat rendjét az osztályvezető főorvos határozza meg. Televízió, vagy egyéb kép és hanghordozó eszköz behozatala, használata – egyéni elbírálás alapján – olyan fekvőbetegeknek engedélyezhető, akik a közös TV-szobába nem tudnának kimenni.
 4. Az engedélyt az osztály vezetője adja meg, amennyiben az érintett betegtársak is hozzájárulnak.
 5. A behozott készülékekért a Kórház felelősséget nem vállal.
 6. Kórházunkban betegeink saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében.

 VII. Kapcsolattartás:

 1. A hozzátartozók az Ön állapotáról az osztályon kifüggesztett, a kórház online felületein megjelenített telefonszámokon érdeklődhetnek, illetve a fennjáró betegeket telefonhoz hívják. Kivételt képez, ha rendkívüli eset áll fenn.
 2. A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelő orvostól kérhet; telefonon csak az általános állapotáról adhatunk tájékoztatást az orvosi titoktartás miatt.
 3. Cselekvőképtelen beteg esetében az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

 VIII. Látogatási rend:

 1. Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályon kijelölt helyen fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak egy látogató tartózkodjon. A beteg ágyára a fertőzések elkerülése céljából látogatók ne üljenek! Gyermeke egészsége és a többi betegtárs nyugalma érdekében javasoljuk, hogy kiskorúak csak kivételes esetben látogassanak beteget, ilyenkor kérjük a szülőket a fokozott felügyeletre és a higiéniás óvórendszabályok betartására. Súlyos állapotú betegek esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást. Fertőző betegséggel rendelkező látogatót semmilyen esetben sem lehet fogadni!
 2. Beteglátogatás időpontja: A látogatás általánosan 8 és 18 óra között lehetséges, amit osztályaink ettől eltérően szabályozhatnak. A felvételkor az adott osztályon tájékoztatják Önt a látogatás időpontjáról.
 3. 20 óra után látogatási céllal a Kórházban tartózkodni nem lehet.
 4. Az Intenzív és Aneszteziológiai Osztályra speciális látogatási szabályok érvényesek, amiről az osztályon tájékozódhatnak.

IX. Lelkigondozó Szolgálat:

Kórházunkban szakképzett lelkigondozók végzik, betegeink és hozzátartozóik, valamint munkatársaink lelki, spirituális támogatását, akik hétköznap 8-16 óráig a nővérek segítségével érhetőek el. Katolikus betegeinket személyiségük szabadságát tiszteletben tartva segítik a gyógyulást hozó szentségek befogadásában. A nyilvántartott egyházakhoz és vallási tevékenységet végző egyesületekhez tartozó betegek számára is biztosítjuk a vallásgyakorlás lehetőségét. Az istentiszteletek rendjéről az osztályon tájékozódhat.

 

X. Elbocsátás:

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani. A kórházból naponta, osztályonként változó időpontban van hazabocsátás, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa értesíti. A betegnek az ágyat lehetőség szerint, délelőtt 10 óráig át kell adnia. A beteg köteles a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakat elbocsátásakor az osztályos nővérnek visszaadni. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott károkról jegyzőkönyv készül. A zárójelentés kézhezvételének feltétele az okozott kár megtérítése.

 

XI. Panaszok kezelése:

 

Az orvosi vizsgálatokkal, a gyógykezeléssel, az ápolással, az étkezéssel és általában az ellátással, az intézeti körülményekkel, valamint a Házirenddel kapcsolatos kéréseit, észrevételeit, panaszait kérjük, közölje kezelőorvosával. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, akkor sorrendben az osztályvezető főorvoshoz (helyettese), főigazgató főorvoshoz (helyettese) ápolási igazgatóhoz fordulhat, továbbá intézetünk Etikai Bizottsága is felkereshető. Ha úgy érzi, hogy panaszát nem követte kielégítő intézkedés, a betegjogi képviselőhöz is fordulhat.

 

XII. Betegjogi képviselő:

 

Neve és elérhetősége minden osztályon megtalálható.

 

XIII. Járóbetegekre vonatkozó külön szabályok:

 

A Kórházon belül járóbeteg ellátást nyújtó szervezeti egységek (ambulanciák) rendelési idejüknek megfelelően, de általában 8 és 16 óra között biztosítják a betegek ellátását. Pihenőnapokon és munkaszüneti napokon kizárólag sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetőség.

 

XIV. A felvételhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok:

 

 • Személyazonosító adatokat tartalmazó igazolvány
 • lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén)
 • TAJ-kártya,
 • külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya - EUCARD)
 • beutaló, mely az alábbi szakellátásokon történő megjelenéshez nem szükséges: Nőgyógyászat, Urológia, Fül-orr-gégészet, Szemészet, Sebészet,
 • Ambulanciáinkon a visszatérő betegeinket fogadjuk részint előjegyzés alapján. Diagnosztikai egységeinkben, a betegfogadási időben fogadunk betegeket részint előjegyzés szerint. Az előzetes időpont egyeztetés alapján érkező betegek ellátása elsődleges, azonban kivételt képeznek a sürgős, azonnali ellátást igénylő betegek, a mentőszolgálat által szállított betegek, valamint az egészségügyi dolgozók ellátásai. A Kórház épületeiben nincs lehetőség a járóbetegek vagyontárgyainak, ruházatának őrzésére. Erre tekintettel kérjük, hogy értéktárgyaikat a vizsgálatok alkalmával vigyék magukkal, valamint azok megóvására a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak!

Az ellátás kapcsán felmerülő térítési díjakról az egészségügyi ellátó személyzettől kap a vizsgálatot megelőzően felvilágosítást.

 

XV. A Házirend be nem tartásának következményei:

 

Jelen Házirend betartására az intézmény zavartalan működése és a hatékony betegellátás megvalósítás érdekében van szükség. Amennyiben a fenti rendelkezéseket nem tartják be, úgy a Kórház jogosult a biztonsági szolgálat közreműködését igénybe venni.

A Házirend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért a beteg az Intézetből elbocsátható!

További tájékoztatásul minden egységen rendelkezésre áll:

 • Írásos betegtájékoztató a vizsgálatokról, beavatkozásokról, betegjogi képviselő elérhetőségéről
 • Az osztályok munkarendje és a Házirend teljes terjedelemben elkérhető az egészségügyi szakdolgozóktól.

XVI. Adatkezelés és -védelem:

A Kórház 2018. május 25-től teljesíti az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR” rendelet) által meghatározott kötelezettségeket, illetve ezen túlmenően a hatályos hazai adatvédelmi jogszabályokat. A részletes Adatkezelési és -védelmi tájékoztató megtalálható a Kórház weboldalán.

 

XVII. Egyéb szolgáltatások a kórház területén:

 • Közforgalmú gyógyszertár (Frankel Leó út 17-19)
 • Büfé (Frankel Leó út 17-19., Árpád fejedelem útja 7.)
 • Ital automaták (Frankel Leó út 17-19, Árpád fejedelem útja 7.)

A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997. évi CLIV egészségügyi törvény előírásának megfelelően történik.

 

 

 

Házirendünket ide kattintva pdf-formátumban is letöltheti

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Kérjük tájékozódjanak a szakrendelések emailes és a fekvőbeteg osztályok saját telefonos elérhetősége után a weboldalon! www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/jarobetegellatas www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/fekvobetegellatas
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
C és B épület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/