Saturday 13. April 2024

Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató betegeink számára

Bevezetés

Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. rendelete („GDPR” rendelet) részletesen szabályozza a természetes személyek személyes adataival kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

A szabályozás rendezi a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, ezek között azon feltételeket, amelyek mellett egy adatkezelő a fenti adatokat kezelheti, beleértve a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés műveleteit is.

 

Intézményünk a jogi szabályozásnak megfelelően – egyes speciális, a betegek kifejezetten erre utaló beleegyezésén alapuló tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések kivételével – az adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettsége alapján hajtja végre.

 

Az így kezelt adatkörök esetén a fenti szabályozás a betegek számára további olyan jogokat (ld. GDPR 15-21. cikk) is biztosít, amelyekkel saját kezdeményezésükre élhetnek (pl. adatmódosítás, törlés).

 

Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson betegeinknek abban, hogy az ilyen irányú jogaikat mi módon gyakorolhatják, és az ilyen jellegű kéréseiket hogyan kezdeményezhetik.

 

 

Adatkezelési kérések köre

Intézményük adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket a GDPR rendelet szerinti alábbi kategóriákban fogad be:

 

Intézkedési kategória

Jog tartalma

Adatkezelés ténye

Ön jogosult kérni, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Hozzáférés

Ön jogosult kérni, hogy ha intézményünkben Önre vonatkozó adatkezelés folyamatban van, akkor a kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Önnek azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Másolat

Ön jogosult kérni az Ön személyes adatainak másolatát, de a további másolatokért intézményünk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat fog felszámítani (ld. lejjebb).

Helyesbítés

Ön jogosult kérni, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányos személyes adatok – további kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Törlés

Ön jogosult kérni, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike (a GDPR 17. cikk (1) pontja előírásai szerint) fennáll

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • ha az Ön hozzájárulása alapján kezelt adat kapcsán visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • ha Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeljük,
 • az Ön személyes adatait az intézményünkre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Fontos kiemelni, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó – egyébként döntő mértékű – részét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény vonatkozó pontjai (többek között a 4. § és az 5. §) szerint, törvényi kötelezettségünk alapján kezeljük, ezért az ezekre az adatokra irányuló kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 17. cikk (3) b) pontja).

Intézményünk az alábbi további esetekben sem tudja a kérelmet pozitívan elbírálni (ld. GDPR 17. cikk (3) c-e) pontjai):

 • ha az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges,
 • ha az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,
 • ha az adatkezelés intézményünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozása

Ön jogosult kérni, hogy intézményünk korlátozza az Ön adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha intézményünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy intézményünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság

Ön jogosult kérni, hogy az Önre vonatkozó, intézményünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha azok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapulnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelésünknek a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó – egyébként döntő mértékű – részét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény vonatkozó pontjai (többek között a 4. § és az 5. §) szerint, törvényi kötelezettségünk alapján, és nem hozzájárulásán alapulóan kezeljük, ezért az ezekre az adatokra irányuló adathordozhatósági kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 20. cikk (1) a) pontja).

Tiltakozás

Ön jogosult kérni, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó adatkezelésünk jogszerűségére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vonatkozik, ezért az ezekre az adatokra irányuló adathordozhatósági kérelmet végrehajtani nem áll módunkban (ld. GDPR 21. cikk (1) pontja).

 

 

A kérések benyújtásának szabályai

Benyújtásra jogosultak

Konkrét beteg adatkezelésével kapcsolatos kérelem benyújtását kizárólag az érintett betegtől, vagy a Ptk. meghatalmazotti képviseletre vonatkozó szabályai szerinti képviselőjétől fogadja be az intézmény.

A kérelem benyújtására az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 16.§ (1) a) és (2) bekezdéseiben meghatározott személyektől is el lehet fogadni a kérelmet. A 16.§ (2) bekezdés szerinti személyek:

 

a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában

b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában

bb) gyermeke, ennek hiányában

bc) szülője, ennek hiányában

bd) testvére, ennek hiányában

be) nagyszülője, ennek hiányában

bf) unokája;

c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes

ca) gyermeke, ennek hiányában

cb) szülője, ennek hiányában

cc) testvére, ennek hiányában

cd) nagyszülője, ennek hiányában

ce) unokája.

 

 

A kérelem tartalma

A kérelemnek tartalmazni kell, hogy

 • mely személyre vonatkozik (legalább a név, TAJ, születési idő, anyja neve megadás szükséges),
 • a kérelmező vagy meghatalmazott nyújtja-e be (utóbbi esetben az ehhez szükséges kellékek mellett),
 • milyen kategóriába eső intézkedést kérelmez,
 • mi a kérelem jogalapja (csak konkrét joghely megadásával és a konkrét eset alátámasztásával fogadható el),
 • a kérelmező elérhetőségei,
 • a kért intézkedés körülményeinek – az esetleges elbírálási döntéshez szükséges mértékű – ismertetése.

 

Benyújtás helye és módja

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések benyújtását a jogosultak az intézmény (mint adatkezelő) képviselőjének elérhetőségén, vagy pedig az intézmény adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén kezdeményezhetik.

 

A benyújtásra csak írásban, az intézmény főigazgatóságán, személyesen van mód. A benyújtáskor ellenőrzésre és rögzítésre kerül a benyújtó személyazonossága. A GDPR 12. cikk (1) szerint a kérelem nem kerülhet befogadásra, ha az érintett kérelmező személyazonosítása nem tud megvalósulni, erről a kérelmező a benyújtáskor tájékoztatást kap.

 

Minden olyan esetben, ha a fenti feltétek nem teljesülnek, akkor a kérelmező felé az elutasítás ténye és annak oka – lehetőleg a benyújtással azonos kommunikációs csatornán keresztül – közlésre kerül, a benyújtással kapcsolatban az intézmény számára rendelkezésre álló adatok archiválása mellett.

 

Ha intézményünk részéről megalapozott kétségek merülnek fel a kérelmező személyazonosságával kapcsolatban, akkor – a GDPR 12. cikk (6) szerint – akkor a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérhetjük.

 

 

A kérelem teljesítésének módja

A kérelem teljesítése során az érintett részére az információk biztosítása írásban – ide értve adott esetben az elektronikus utat is – történik meg. Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton fogjuk megadni, kivéve, ha a kérelmező azt másként kéri.

 

 

Elbírálási idő

Intézményünk a kérelmezőt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről, illetve biztosítja az ehhez kapcsolódó információkat. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról intézményünk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

 

 

Díjazás

A kérelmeket intézményünk – a GDPR 12. cikk (5) alapján – díjmentesen teljesíti. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor intézményünk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 • előzetesen tájékoztatja a kérelmezőt – annak részletes alátámasztása mellett – a megalapozatlan vagy túlzó jelleg fennállásáról,
 • indokolt esetben a kalkulált munkaterhelésnek megfelelő díjat számol fel. Ez esetben a kérelmezett intézkedésre csak a kérelmezőnek a kalkuláció előzetes elfogadását követően kerülhet sor,
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést és információszolgáltatást.

 

Panaszkezelés

Amennyiben esetleg Ön úgy ítéli meg, hogy a fenti eljárás keretében csorbultak volna az adatkezeléshez kapcsolatos jogai, akkor a GDPR 51. cikk alapján kijelölt magyar adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat panasszal. Annak érdekében, hogy az ezzel járó többletadminisztráció tovább fokozza az ellátórendszerünk terhelését, kérjük, első sorban intézményünk adatvédelmi tisztviselőjén keresztül jelezze intézményünk felé további kéréseit.

 

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/